Pilot voorwaarden

Voorwaarden deelname pilot ‘vernieuwde sponsored product omgeving

Nieuws

Op de pilot ‘vernieuwde sponsored product omgeving’ (hierna: ‘Pilot’) zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Inhoud Pilot 

 • Tijdens de Pilot vragen we de Adverteerder de vernieuwde sponsored product omgeving te testen en alle learnings & bevindingen rondom het opzetten en monitoren van campagnes te delen. De Pilot bestaat uit de volgende onderdelen: 
  1. Een kick-off webinar op dinsdag 9 januari waarin extra uitleg wordt gegeven over deelname aan de Pilot en wat er wordt verwacht. 
  2. Het aanmaken van 1 of meerdere campagnes met minimaal 1 product in de periode van 9 januari tot 23 januari. Lopende campagnes vanuit de huidige omgeving kunnen blijven lopen, ook op dezelfde artikelen als waarmee wordt getest in de nieuwe omgeving. 
  3. Het monitoren en optimaleren van de campagnes(s) in de periode van 23 januari tot 28 februari op de manier zoals de Adverteerder dit ook doet in de huidige omgeving. 
  4. Het delen van feedback over de verschillende stappen in het proces in de daarvoor geplande (digitale) sessies en het invullen van 3 of 4 korte digitale vragenlijsten. 
  5. Indien bepaalde functionaliteiten in de pilot onvoldoende zijn gebruikt, kan aan de adverteerder worden gevraagd om dit alsnog te testen en feedback hierop te geven. 
  6. Een afsluitende webinar op donderdag 28 februari waarin de feedback en vervolgstappen worden gedeeld. Er geldt voor de Adverteerder tijdens de pilotperiode een totaallimiet van 200 euro voor alle campagnes bij elkaar. In de nieuwe sponsored products omgeving.  
 • Als dank voor deelname ontvangt de Adverteerder na 28 februari een tegoed van 250,- euro aan Free Credit dat besteed kan worden in de huidige sponsored product omgeving. Dit tegoed wordt alleen uitgekeerd bij volledige deelname in de periode van 9 januari tot 28 februari.
 • De Adverteerder behoudt de mogelijkheid om tijdens de Pilot periode gebruik te blijven maken van de bestaande sponsored products omgeving, zoals de Adverteerder dit gewend is. 
 • Als dank voor deelname ontvangt de Adverteerder na 28 februari een tegoed van 250,- euro aan Free Credit dat besteed kan worden in de huidige sponsored product omgeving. Dit tegoed wordt alleen uitgekeerd bij volledige deelname in de periode van 9 januari tot 28 februari.

 
Erkenning testfase nieuwe omgeving 

 • De Adverteerder erkent dat: 
 1. Een eerste, nog beperkte versie van de nieuwe sponsored products omgeving is ontwikkeld waarin nog niet alle functionaliteiten zitten die de Adverteerder gewend is in de huidige omgeving. Het is mogelijk dat functionaliteiten onverhoopt nog niet goed werken; 
 2. De bestaande account budget instelling in de huidige sponsored product omgeving niet werkt in de nieuwe omgeving. Dit betekent dat campagnes in de nieuwe omgeving niet automatisch stoppen indien het account limiet is bereikt; 
 3. De Pilot zal plaatsvinden in een gecontroleerde a/b-test, waarbij een beperkt deel van de bezoekers op bol.com worden omgeleid naar de nieuwe omgeving. Naar verwachting betekent dit een beperkt aantal impressies en clicks en dus ook beperkte kosten; 
 4. Een vergelijkbare performance als in de huidige sponsored products omgeving kan nog niet worden gegarandeerd; 
 5. De informatie die met behulp van de nieuwe omgeving wordt verkregen mogelijk nog niet nauwkeurig is en mogelijk nog niet nauwkeurig overeenkomt met informatie uit een database of andere bron;  
 6. Hij als enige verantwoordelijk is voor het onderhouden en beschermen van alle gegevens en informatie die wordt verwerkt door de nieuwe omgeving en het maken van back-ups; 
 7. Gedurende de Pilot bol.com om technische redenen geen PO-nummers accepteert voor facturatie. 

Algemeen 

 1. Deze voorwaarden (hierna de ‘Aanvullende Voorwaarden’) zijn een aanvulling op de ‘Advertentievoorwaarden voor Adverteren via bol.com’ inclusief haar bijlagen. Alle bepalingen van de voornoemde Advertentievoorwaarden en bijbehorende bijlagen blijven onverkort van kracht. 
 2. Alle definities genoemd in deze Aanvullende Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de betekenis daaraan gegeven in de Advertentievoorwaarden. 
 3. Deelname aan deze Pilot is tussen 9 januari en 28 februari 2024. Na 28 februari eindigt de Pilot van rechtswege.  
 4. Deelname van de Adverteerder aan de Pilot betekent dat de Adverteerder deze Aanvullende Voorwaarden heeft geaccepteerd. 
 5. De Adverteerder houdt alle informatie geheim waarvan zij bij de deelname aan deze Pilot kennis neemt. Deze verplichting geldt ook na de Pilot voor een periode van 2 jaar, behalve voor informatie die reeds publiekelijk bekend is geworden (anders dan ten gevolge van schending van de voormelde geheimhoudingsplicht). 
 6. Bol.com kan te allen tijde zonder opgaaf van reden de Pilot stopzetten of de inhoud van de Pilot wijzigen. 
 7. De Adverteerder kan te allen tijde besluiten niet langer deel te nemen aan de Pilot. 
 8. Na beëindiging van de Pilot kan een Adverteerder niet langer aanspraak maken op eventuele voordelen die verbonden zijn aan de deelname aan de Pilot.  
 9. Ondanks de grootst mogelijke zorg die bol.com aan de organisatie van de Pilot besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Fouten in de door bol.com gegeven informatie, van welke aard dan ook, kunnen bol.com niet worden tegengeworpen en roepen op geen enkele wijze een verplichting voor bol.com in het leven. 
 10. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Pilot, tenzij die schade of kosten zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van bol.com.  
 11. De feedback van de Adverteerder gerelateerd aan de nieuwe sponsored products omgeving wordt het eigendom van bol.com. Alle rechten op deze feedback (inclusieve eventuele intellectuele eigendomsrechten) draagt de Adverteerder per direct en onherroepelijk over aan bol.com. Het staat bol.com vrij om de feedback van de Adverteerder in de omgeving te verwerken zonder hiervoor enige vergoeding aan de Adverteerder verschuldigd te zijn.